Υπηρεσίες ΛΑΓΗΕ

Η έκδοση των τιμολογίων του ΛΑΓΗΕ αποτελεί μια φαινομενικά απλή διαδικασία, ωστόσο η περίπτωση να γίνει κάποιο λάθος είναι μεγάλη και οι συνέπειες δυσάρεστες. Στη B & T Energy, δημιουργήσαμε ένα πακέτο υπηρεσιών σχετικών με τον ΛΑΓΗΕ για να κάνουμε πιο απλή την διαχείριση του Φ/Β Σταθμού για τον επενδυτή

  • Έκδοση τιμολογίων και πιστοποίηση ορθότητας kWh ενημερωτικών σημειωμάτων ΛΑΓΗΕ σε σύγκριση με τις kWh τηλεμετρίας

Η έκδοση των τιμολογίων του ΛΑΓΗΕ αποτελεί μια φαινομενικά απλή διαδικασία, την οποία συνηθως αναλαμβάνει ο λογιστής του εκάστοτε επενδυτή. Ωστόσο, κατ’ αυτόν τον τρόπο δεν είναι εφικτή η πιστοποίηση της ορθότητας των kWh των ενημερωτικών σημειωμάτων του ΛΑΓΗΕ και κατ’ επέκταση η σύγκριση αυτών με τις kWh του συστήματος τηλεμετρίας.  Δεν είναι λίγες οι φορές που έχουν χαθεί χιλιάδες kWh εξαιτίας λαθών από τα κατά τόπους υποκαταστήματα της ΔΕΗ στη σωστή αποστολή της παραγόμενης ενέργειας.

  • Επίδοση τιμολογίων στον ΛΑΓΗΕ

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης των πελατών μας, αναλαμβάνουμε την επίδοση των τιμολογίων στον ΛΑΓΗΕ , αποτρέποντας τόσο την αμφιβολία περί μη παράδοσης τιμολογίων μέσω της ταχυδρομικής αποστολής όσο και το κόστος 12 τέτοιων αποστολών ετησίως.

  • Έκδοση ενημεροτήτων μέσω taxis

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης των πελατών μας, αναλαμβάνουμε την έκδοση των φορολογικών ενημεροτήτων μέσω taxis, όταν αυτό είναι εφικτό.

  • On line καταχώριση φορολογικών και ασφαλιστικών ενημεροτήτων στον ΛΑΓΗΕ

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης υποστήριξης των πελατών μας, αναλαμβάνουμε την on line καταχώριση των φορολογικών και των ασφαλιστικών ενημεροτήτων διασφαλίζοντας την άμεση (on line) καταχώρισή τους και την αποφυγή 8 έως και 20 ταχυδρομικών αποστολών ανάλογα την περίπτωση.

  • Ενημέρωση ημερομηνιών πληρωμών από ΛΑΓΗΕ

Η διαδικασία πληρωμών από τον ΛΑΓΗΕ δυστυχώς δεν γίνεται σε προκαθορισμένες ημερομηνίες. Αποτέλεσμα αυτού είναι να ταλαιπωρείται ο επενδυτής με συνεχείς ενημερώσεις βιβλιαρίων ή τηλέφωνα στην τράπεζα. Στις περιπτώσεις πελατών με συμβόλαιο, αναλαμβάνουμε την ενημέρωσή τους για την ακριβή ημερομηνία πληρωμών.